Dịch vụ tư vấn chuyển đổi số của OneBS là một tập hợp các dịch vụ tư vấn tập trung vào việc giúp khách hàng cải thiện trải nghiệm trong bán hàng – quản trị – vận hành bằng các công nghệ số phù hợp. Dịch vụ này dựa trên cách tiếp cận theo kết quả kinh doanh (business outcome approach), giúp khách hàng đánh giá Độ trưởng thành số (Digital Maturity) hiện tại, từ đó đề ra lộ trình số – tập hợp các sáng kiến số nhằm chuyển đổi toàn diện doanh nghiệp sang môi trường số. Dịch vụ được thiết kế để đồng hành với khách hàng xuyên suốt hành trình số: từ khảo sát – đánh giá, thảo luận – phân tích, hoạch định – thiết kế, cho đến triển khai các dự án CNTT cụ thể, đánh giá kết quả và đề ra hành động tiếp theo dựa trên mô hình cải tiến liên tục.