Triển khai và khai thác, vận hành hệ thống ERP là một quá trình lâu dài, đòi hỏi phải phám sát – tối ưu – cải tiến liên tục để đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt và tối đa hóa lợi ích của khoản đầu tư CNTT cốt lõi này. OneBS sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trong quá trình này để:

  • Đánh giá hiện trạng của hệ thống, tìm ra các điểm sai sót trong quản trị vận hành và quy trình nghiệm vụ, các điểm nghẽn tiềm tàng hay hiện hữu về hiệu năng hệ thống, các nguy cơ về an toàn bảo mât, để từ đó đề ra biện pháp khắc phục và cải thiện.
  • Xác định phương hướng mở rộng, tối ưu hóa thông qua các tiện ích trong/ngoài hệ thống để mang lại lợi ích tối ưu bằng các khoản chi phí tối thiểu.