Hệ thống Quản lý tài sản One.EAM của OneBS là một giải pháp hiện đại, toàn diện và linh hoạt, giúp khách hàng quản lý tốt hơn các tài sản cố định, vật tư, thiết bị và công cụ của doanh nghiệp. Với quy trình triển khai: 

  • Khảo sát nhu cầu thực tế và tình hình hiện tại của khách hàng, đánh giá mức độ phù hợp với giải pháp với yêu cầu của khách hàng 
  • Thiết kế chi tiết hệ thống One.EAM 
  • Triển khai thử nghiệm hệ thống 
  • Đào tạo người dùng và quản trị viên về cách sử dụng hệ thống 
  • Chuyển giao dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới, kiểm tra tính đúng đắn và đầy đủ của dữ liệu 
  • Triển khai hệ thống trên môi trường thực tế, theo dõi, đánh giá kết quả 
  • Bàn giao hệ thống One.EAM cho khách hàng. Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau triển khai, như bảo trì, nâng cấp, tư vấn và giải quyết các sự cố.

OneBS đảm bảo tối ưu hóa các khoản đầu tư của khách hàng được và tối đa hóa lợi ích cùng với quá trình sử dụng hệ thống trong tương lai.